Alapszabály

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége Alapszabálya

I. FEJEZET

1. §

A Szövetség neve, célja és feladata
(1)  A Szövetség neve: Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége
        rövidített neve: HECSMSZ    (továbbiakban: Szövetség)
(2) A Szövetség székhelye: 6729 Szeged, Szabadkai út 72.
(3) A Szövetség telephelyei:

Ecsegfalvi tógazdaság:         

  • Ecsegfalva külterület:  0768 hrsz
  • Kisújszállás külterület: 0575, 0576, 0577 hrsz

Maty-éri víztározó:

  • Szeged külterület: 02067/3-4, 02069/1-2, 02064/3-4,
  • Szeged külterület: 02064/4, 02071,  02063/2 hrsz

Atkai-holtág:

  • Algyő külterület: 1368/1

Salakos-csatorna:

  • Szeged II. kerület külterület: 01487/1, 01495/1 hrsz.

Tanya:

  • Szeged II. kerület külterület: 01281/2 hrsz.   

(4)  A Szövetség pecsétje:  Köriratban a Szövetség neve, középen: Szeged, 1993.
(5) A Szövetség működési területe: az Alsó-Tisza vízrendszerének területe, elsősorban Csongrád megye közigazgatási területe, illetve a tagegyesületek működési területe.
(6) A Szövetség Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény alapján működő civil szervezet.
Független, demokratikusan szervezett önkormányzati elven alapuló szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetség, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint ezen alapszabály előírásai szerint önálló jogi személyként végzi.
A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független civil szervezetként működik, azoknak anyagi segítséget nem nyújt, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
(7) A Szövetség bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60134/1993.

2. §
(1) A Szövetség tagjai által önkéntesen létrehozott civil szervezet, melynek célja:
a) A tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme, és működési feltételeinek segítése, javítása ,
b) A tagszervezetek törvényes működésének elősegítése.
c) A sporthorgászati feltételek biztosítása és javítása, érdekében halgazdálkodási jog megszerzése, gyakorlása, haltermelési, kereskedelmi és szolgáltatási, tanácsadói tevékenység folytatása,
d) Horgászattal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési, oktatási, ifjúság nevelési tevékenység. A horgász versenysport szervezése, támogatása.
e) A halak és természeti környezetük, vizek és vízpartok aktív védelme.
f) A horgászat, mint hasznos szabadős hobby és sport tevékenység, széleskörű népszerűsítése,    egészség megőrzésben és egészségügyi rehabilitációban betöltött szerepének hangsúlyozása.
(2) A Szövetség a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében:
a)  Ellátja tagjai érdekképviseletét és érdekvédelmét, segíti és javítja működési feltételeiket.  A tagegyesületeken és bizományosi hálózatán keresztül biztosítja a horgászat gyakorlásához szükséges alapokmányok, területi jegyek, értékcikkek forgalmazását.
b) A civil közösségek fejlesztése érdekében szaktanácsot ad és egyéb szolgáltatásokat nyújt tagjai számára, horgászati, halgazdálkodási, szervezeti, gazdasági, pénzügyi és jogi kérdésekben.
c)      Együttműködik a környezet- és természetvédelmi szervekkel, segíti azok tevékenységét. Működési területén elősegíti, saját vízterületein biztosítja a halállomány védelmét a vízminőség és a természeti környezet védelmét.
d) Működési területén törekszik a vízterületek halgazdálkodási jogának megszerzésére, illetve megtartására, ott horgászati lehetőségek biztosítására, pályázatok benyújtása útján is.
e) Természetes vízi horgász célú és tógazdasági halgazdálkodást, haltermelést és értékesítést, valamint egyéb gazdálkodási tevékenységet folytat. Saját haltermelő egységéből segíti a tagegyesületek őshonos halfajokkal való ellátása.
f)  Horgásztanyát, csónakkikötőt, létesíthet és üzemeltethet, segítve a horgászturizmus és a vidéki idegenforgalom fejlesztését.
g) Horgászversenyeket, egyéb vetélkedőket ír ki és szervez, ifjúsági táborokat rendez.
h) Megbízás alapján képviseli tagjait az állami szervek előtti eljárásokban.
i)  Kezdeményezően segíti új egyesületek létrehozását, tagjai egymás közötti és kívülállókkal való sokoldalú együttműködését.
j) Kölcsönösségi alapon kapcsolatokat alakít ki és tart fenn más horgász és halgazdálkodásban érdekelt szervezetekkel, továbbá állami, önkormányzati és más civil szervezetekkel, beleértve a határon túli magyarságot, ezzel segítve elő a Kárpát-medencei együttműködést.
k) Elősegíti a horgászati, halgazdálkodási, hal-, természet- és környezetvédelmi, valamint a horgászattal kapcsolatos jogi ismeretek terjesztését. A témában előadásokat, továbbképzéseket, konzultációk tart, valamint horgászvizsgáztatást végez.
l) Szervezi és támogatja a horgászetika a környezettudatos és természetvédelmi  szemlélet terjesztését.
m) Ápolja a horgászattal és halgazdálkodással kapcsolatos hagyományokat.
n)  Elősegíti a nők, gyermekek, mozgás- és látás korlátozottak mind szélesebb rétegeinek bevonását. Támogatja esélyegyenlőségük biztosítását, érdekeik védelmét.

3. §

A Szövetség tagjai
(1) A Szövetségnek teljes jogú és pártoló tagjai lehetnek.
a)   A Szövetség teljes jogú tagjai lehetnek a működési területen bírósági nyilvántartásba vett horgászegyesületek, ha:
-          tagjainak száma felvételkor meghaladja a 200 főt,
-          kisebb létszám esetén egyedi mérlegeléskor előnyt jelent, ha vízterülettel, halgazdálkodási joggal rendelkezik.
b) Pártoló tagjai lehetnek a gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek, ha működésük, tevékenységük közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik a szövetség feladataihoz, célkitűzéseihez. E szervezetek tagsági viszonyára vonatkozó szabályokat, egyebek között a tagdíjfizetés mértékét az Intéző Bizottsággal kötött megállapodás rögzíti.
A szövetség pártoló tagjai képviselőik útján meghívottként részt vehetnek a szövetség    testületeinek ülésein, ott észrevételezési, indítványtételi jogot gyakorolhatnak, de szavazati jog nem illeti meg őket, és vezető tisztségviselővé nem választhatók. Egyéb jogok és kötelezettségek tekintetében a pártoló tagsági viszonyt létrehozó együttműködési megállapodás az irányadó.
(2) A Szövetség teljes jogú tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelezettségek terhelik. A Küldöttközgyűlés által megállapított tagdíjat fizetnek.
(3) A Szövetség tagjainak önállóságát a Szövetséghez való tartozás nem korlátozza.
(4) A teljes jogú tagok tagsági jogviszonyból származó jogai:
a) A tagegyesületek küldötteik útján részt vesznek a Szövetség önkormányzati szerveinek munkájában, küldötteik választhatnak és tagjaik választhatók a Szövetség bármelyik szervébe és tisztségére, illetve az országos érdekképviseleti szervekbe.
b) Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait, tanácsadást, halgazdálkodási, pénzügyi és ügyviteli, jogi feladataik teljesítéséhez.
c) Javaslatokat és indítványokat tehetnek a Szövetség szerveihez, felvilágosítást kérhetnek a Szövetség tevékenységéről és igényelhetik, hogy a Szövetség érdekükben eljárjon.
d) A tudomásra jutástól számított 30 napon belül kérhetik a Törvényszéktől a Szövetség bármely szervének törvénysértő, vagy alapszabályba ütköző határozatának hatályon kívül helyezését. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés miatt szavazott a határozat mellett.
(5) A teljes jogú tagok tagsági viszonyból eredő kötelezettségei:
a) A Szövetség céljainak elfogadása, a tagokat a Szövetség alapszabályában terhelő kötelezettségek teljesítésének vállalása, illetve az alapszabály, valamint a Szövetség küldöttközgyűlése és intéző bizottsága határozatainak betartása.
b) A tagdíj megfizetése. A tagok éves tagdíjat kötelesek fizetni – a szövetség bankszámlájára történő átutalással – melynek végső határideje tárgyév december 31. A tagdíj kiszámításánál a tagszervezetnél adott évben regisztrált horgász tagok létszámát és a Küldöttközgyűlés határozatában évenként rögzített összeget kell alkalmazni.
c) A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása érdekében vállalt egyéb kötelezettségek teljesítése.
d) A Szövetség érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges információk és adatok szolgáltatása.
e) Halgazdálkodási és horgászati, továbbá a működésükhöz kapcsolódó egyéb jogszabályok, horgászetikai előírások, horgászrendek betartása és tagjaikkal való betartatása.
(6) A teljes jogú tagsági viszony megszűnik:
a) A tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével.
b) Kilépéssel.
c) Kizárással.
d) A Szövetség megszűnésével.
e) Törléssel.
(7) A Szövetségből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni. A kilépési szándékot írásban, legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig kell közölni a Szövetséggel.
(8) A Küldöttközgyűlés kizárhatja azt a tagot a Szövetségből, amely az alapszabályban megállapított és vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósítását. Ez esetben a Küldöttközgyűlés határozattal elrendeli a kizárási eljárás lefolytatását. Határozatában az Intéző Bizottságot megbízza meg, az ügy kivizsgálásával és javaslat tétellel. A kizárással kapcsolatos döntést a Küldöttközgyűlés hozza meg, melyet írásban, az átvételt igazoló módon kell kézbesíteni az érintet tagnak. A Küldöttközgyűlés kizáró határozata ellen a kizárt tag a kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a Törvényszékhez.
a) A kizárási eljárás során biztosítani kell a tagnak, hogy:
megismerje az eljárás alapjául szolgáló okokat, tényeket és azok bizonyítékait
védekezését, bizonyítékait előadhassa.
b) Kizárás esetén a tagsági viszony az erről szóló közgyűlési határozat meghozatalával szűnik meg. Bíróság előtti megtámadás esetén, a bírósági határozat jogerőre emelkedésével.
(9) A szövetség Intéző Bizottsága törléssel szünteti meg a tag tagsági jogviszonyát, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, a tárgyévet követő év június 30-ig sem egyenlíti ki.
(10) Tagsági viszony megszűnése esetén, a tagszervezet a Szövetséggel szemben vagyoni igényt nem támaszthat, de köteles a Szövetséggel elszámolni.

II. FEJEZET


4. §
A Szövetség szervei
(1) A Szövetségnek önkormányzati és ügyviteli szervei vannak.
(2) Önkormányzati szervek: a Küldöttközgyűlés, az Intéző Bizottság, a Felügyelő Bizottság és a bizottságok.
(3) Ügyviteli szerv: a Szövetségi iroda.

5. §
Küldöttközgyűlés
(1) A Szövetség legfelsőbb szerve a Küldöttközgyűlés, mely a szövetségi élet minden kérdésében dönthet.
(2) A Küldöttközgyűlés tagjai:
a) A küldöttek - a tagegyesületek létszámának alapul vételével a tagegyesületek alapszabályában erre feljogosított önkormányzati szervei választják:
-            az egyes tagegyesületek 500 tagig  - 1fő küldöttet,
-            minden további megkezdett 200 tag után további 1-1 fő küldöttet választanak.
(A küldöttlétszám megállapítása évenként történik, a tagszervezetek megelőző évi felnőtt és ifjúsági létszáma alapján)
b) Továbbá a  Szövetség elnöke, alelnöke, ügyvezető elnöke és gazdasági vezetője. (5.§ (6) i.pontja)
(3) A Küldöttközgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer, össze kell hívni. Üléseit a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke vezeti.
(4) Rendkívüli Küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:
a) A Törvényszék elrendeli.
b) A tagok közül legalább 5 az ülés céljának és okának megjelölésével az Intéző Bizottságnak címezve írásban kéri.
c) Az Intéző Bizottság szükségesnek tartja.
d) A Felügyelő Bizottság kezdeményezi.
(5) A Küldöttközgyűlést az Intéző Bizottság határozatára, a (4) d, pontjában említett esetben a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze.
(6) A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az alapszabály megállapítása és módosítása.
b) Az éves költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadása.
c) A Szövetség tulajdonát képező ingó- és ingatlan vagyon vásárlása, elidegenítése, megterhelése 5 millió forint értékhatár felett.
d) A Szövetség szerveinek tevékenységére vonatkozó főbb irányelvek megállapítása.
e) Az Intéző Bizottság, a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása.
f)  A Szövetség céljainak megvalósításáért végzett munka elismerésére kitüntetés alapítása, adományozása.
g) A Szövetség megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása, döntés a meglévő vagyon sorsáról.
h) Jelölőbizottság létrehozása, amely elnökből és 4 tagból áll. Megbízatása a ciklus 4. évétől kezdődően 5 évre szól.
i) A Szövetség tisztségviselőinek, küldötteinek megválasztása illetve felmentése, az ügyvezető elnök és a gazdasági vezető kinevezése, velük határozatlan időre történő munkaviszony létesítése, illetve megszüntetése.
j) A teljes jogú tagok éves tagdíjának megállapítása.
k) Döntés a Szövetség részvételéről, vagy kilépéséről más horgászcélú szervezetekben, oda küldöttek választásáról, azok felmentéséről, vállalkozási tevékenység folytatásáról, illetve gazdasági társaságokban való részvételről.
l) Döntés a tagegyesületek kizárásáról.

6. §
Intéző Bizottság
(1) A Szövetség általános hatáskörű végrehajtó szerve az Intéző Bizottság.
(2) Az Intéző Bizottság tagjai: a Szövetség elnöke, alelnöke, ügyvezető elnöke, gazdasági vezetője és további 9 tag.
(3) Az Intéző Bizottság hatáskörébe tartozik különösen:
a) Figyelemmel kíséri és segíti a tagszervezetek tevékenységét, ellátja érdekképviseletüket és érdekvédelmüket.
b) Kapcsolatot tart fenn a Szövetség és tagjai tevékenységét érintő önkormányzati, vízügyi, környezet- és természetvédelmi, egyéb hatósági és civil szervekkel.
c) Határoz a Küldöttközgyűlés összehívásáról, annak időpontjáról és előkészíti annak tárgysorozatát.
d) Gazdálkodik a Küldöttközgyűlés által megállapított költségvetés összegével, a rovatokon belül 1 millió forintig átcsoportosítást végezhet.
e) Az ügyvezető elnök és a gazdasági vezető felett gyakorolja a munkáltatói jogokat a kinevezés és a felmentés kivételével.
f) Szervezi, illetve végzi a kezelésében lévő vízterületeken a halgazdálkodást, a haltermelést és az értékesítést.
g) Dönt a kezelésében lévő horgászvizek horgászrendjéről, a területi jegyek árairól, a horgásztanyák működtetéséről és igénybevételi díjáról.
h) Dönt a tisztségviselők és társadalmi aktívák jutalmazásáról, kitüntetéséről.
i)  Dönt a teljes jogú, továbbá a pártoló tagok felvételéről, a pártoló tagokkal külön megállapodást köt, tagnyilvántartást vezet.
j)  5 millió forint értékig dönt ingó- és ingatlan vagyon vásárlásáról, elidegenítéséről és megterheléséről.
k)  Együttműködési megállapodást köthet más szervekkel.
l)   Dönt a halgazdálkodási jog megszerzésével, gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben.
m) Döntés a tagegyesületek tagsági jogviszonyának törlés útján történő megszüntetéséről.
n)   A Küldöttközgyűlés megbízása alapján eljár a kizárási eljárásokban.
(4) Az Intéző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.
(5) Az Intéző Bizottság ülését a Szövetség elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke) hívja össze és vezeti annak tanácskozását.

(6) Rendkívüli Intéző Bizottsági ülést kell összehívni, ha:
a) Tagjai közül 5 fő az ülés céljának és okának megjelölésével írásban kéri.
b) A Felügyelő Bizottság kezdeményezi.
(7) Üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.

7. §
Felügyelő Bizottság
(1) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Küldöttközgyűlés választja, a bizottság évente beszámol a küldöttközgyűlésnek.
(2) Ellenőrzi a szövetség működését, gazdálkodását, ügyintéző szervezetét, ügy- és pénzkezelését. Megvizsgálja a Szövetség költségvetését, zárszámadását, vagyonmérlegét, az ezek alapjául szolgáló okmányokat és az így tett megállapításairól írásban számol be a Küldöttközgyűlésnek.
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét testületileg illetőleg legalább két tagja útján látja el. Vizsgálatához szükség esetén szakértőket is igénybe vehet.
(4) Ha a Felügyelő Bizottság a Szövetség szerveinél hiányosságot állapít meg, a következő intézkedéseket köteles megtenni:
a) Kisebb hiányosságokra írásban felhívja az Intéző Bizottság figyelmét és megjelöli a helyes eljárást.
b) Súlyosabb hiányosság esetén kezdeményezi az Intéző Bizottság vagy a Küldöttközgyűlés összehívását.
(5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik, ugyancsak ő látja el az ülés levezetését is.

8. §
Bizottságok
(1) A Szövetség önkormányzati szervei egyes feladatok ellátására bizottságokat hozhatnak létre.
(2) Állandó feladatra, vagy konkrét célra hozható létre bizottság. Létrehozásakor meg kell határozni annak feladatát, hatáskörét, valamint működésének időtartamát.
(3)A bizottságok elnöke az azt létrehozó önkormányzati szerv tagja lehet. A bizottsági tagnak felkérhető személyek köre nem esik korlátozás alá.


III. FEJEZET


9. §
Az önkormányzati szervek működési szabályai
(1) Az önkormányzati szervek tagjait egyenlő jogok illetik meg, és 1-1 szavazattal rendelkeznek.
(2) Az önkormányzati szerveket és azok tisztségviselőit, az ügyvezető elnök és gazdasági vezető kivételével, 5 évre, illetve ciklusközben választás esetén a következő tisztújító Küldöttközgyűlésig választják. Az ügyvezető elnök és a gazdasági vezető személyére az Intéző Bizottság tesz javaslatot, a Küldöttközgyűlésnek.
(3) A testületek akkor határozatképesek, ha tagjainak több mint fele jelen van. Ha a küldöttközgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor a megismételt küldöttközgyűlést ugyanazon napra, későbbi időpontra kell összehívni. A megismételt küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti, írásban kiküldött napirendi pontokkal határozatképes. Abban az esetben, ha a tagok több mint fele ekkor sem jelenik meg, a határozathozatalhoz a jelenlevők kétharmadának igenlő szavazata szükséges. A fentieket a küldöttközgyűlési meghívóban, a tagok tudomására kell hozni.
(4) A testületek döntéseiket általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
-          akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére más fajta előnyben részesít;
-          akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
-          aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
-          akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
-          aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
-          aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(5) Titkos szavazást kell tartani a tisztségviselők, országos érdekképviseleti szervbe küldöttek megválasztásánál és felmentésénél, az ügyvezető elnök és a gazdasági vezető személyének választásánál.
(6) A Küldöttközgyűlés
a) Jelen lévő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alapszabály elfogadásához és módosításához.
b) Szavazati joggal rendelkező tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség a Szövetség megszűnésének, szétválásának elhatározásához valamint a Szövetség céljának módosításához.
c) A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges a tisztségviselők, országos szervezetbe delegált küldöttek megválasztásához és felmentéséhez, az ügyvezető elnök és a gazdasági vezető személyének választásához.
(7) A tisztségviselők megválasztásánál, ha az első forduló eredménytelen, a második fordulóba csak az első forduló első és második helyezett jelöltje jut. Ekkor az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a leadott érvényes szavazatok több mint felét megkapta.
(8) A tisztségviselőkre, országos érdekképviseleti szerv küldötteire, az ügyvezető elnök és a gazdasági vezető kivételével, a jelölőbizottság, valamint a Küldöttközgyűlésen annak bármelyik tagja is tehet megindokolt javaslatot.
Jelölt az lesz, aki a jelölést vállalja, és akit a Küldöttközgyűlés tagjainak legalább egyharmada jelöltté nyilvánít, nyílt szavazással.
a) Az intéző bizottság és a felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.
b) A szövetség tisztségviselői nem lehetnek egyetlen tagegyesületnek a tagjai.
(9) A testületek összehívására jogosult dönt arról, hogy az ülésre a tagokon kívül kit hív meg.
(10) A testületek döntéseit valamennyi teljes jogú tag tudomására kell hozni.
() A testületek üléseire szóló meghívót a napirendi pontokkal együtt az ülést megelőző 8 nappal meg kell küldeni az adott testület tagjai részére, és a meghívottaknak. A tagok és a szövetség szervei a küldöttközgyűlésen a napirend elfogadása előtt az erre történő felhívásig kérhetik a napirend kiegészítését a kiegészítés indokolásával. A kiegészítési kérelemről a küldöttközgyűlés dönt a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt.
(12) A Küldöttközgyűlés, Intéző Bizottság és a Felügyelő Bizottság üléseiről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az ülés megkezdésekor két teljes jogú tag képviselőjét kell megválasztani. A bizottságok tanácskozásairól emlékeztető készül. A jegyzőkönyvek és emlékeztetők elkészítéséről a szövetségi iroda vezetője gondoskodik.
(13) A szövetség adatkezelése során a következő adatokat tartja nyilván:
a) Tagszervezeteinek hatályos alapszabályait.
b) Tagszervezeteinek bírósági bejegyzési számát.
c) Tagszervezeteinek taglétszámát.
d) Tagszervezeteinek vezető tisztségviselői nevét, címét, telefonszámát.
e) Tagszervezetei küldötteinek nevét, címét, telefonszámát.
f) A szövetség által kitüntetésben részesítettek nevét, címét, telefonszámát.


IV. FEJEZET

10. §
Tisztségviselők
(1) A megyei Szövetség tisztségviselői:
a) A Szövetség elnöke, alelnöke, ügyvezető elnöke, gazdasági vezetője, az Intéző Bizottság tagjai - akik egyben vezető tisztségviselők.
b) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.
(2) A Szövetség képviselője az elnök az alelnök, az ügyvezető elnök.
(3) A tisztségviselők a Küldöttközgyűlésnek tartoznak felelősséggel. Tevékenységüket az ügyvezető elnök és a gazdasági vezető kivételével társadalmi munkában végzik. Tisztségviselővé csak tagegyesületi tag választható meg.
(4) A tisztségviselő mandátuma megszűnik:
a) A mandátum időtartamának lejártával.
b) Felmentéssel.
c) Lemondással.
d) A tisztségviselő halálával.
e) Tagegyesületi tagsági viszonyának megszűnésével.
f) Ügyvezető elnök és gazdasági vezető esetében a munkaviszony megszűnésével.
(5) A Szövetség elnöke:
a) Képviseli a Szövetséget, képviseleti joga általános és önálló.
b) Az Intéző Bizottság határozata alapján összehívja és levezeti a Küldöttközgyűlést.
c) Összehívja és levezeti az Intéző Bizottság üléseit
d) Biztosítja és felügyeli a Szövetség és szervei jogszabályok és alapszabály szerinti működését.
e) Utalványozási jogkör.
(6) A Szövetség alelnöke teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt, képviseleti joga általános és önálló.
(7) A Szövetség ügyvezető elnöke:
a) A Küldöttközgyűlés és az Intéző Bizottság határozatai és iránymutatásai alapján végzi munkáját.
b) Gondoskodik a Küldöttközgyűlés és az Intéző Bizottság határozatainak végrehajtásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek, valamint a bizottsági ülések emlékeztetőinek elkészítéséről, képviseli a Szövetséget, képviseleti joga általános és önálló.
c) Dönt a Szövetség szervezetével, működésével, gazdálkodásával, a halgazdálkodással kapcsolatos mind azon kérdésekben, amelyeket az alapszabály nem utal a Küldöttközgyűlés, vagy az Intéző Bizottság hatáskörébe.
d) Utalványoz, és kiadmányozási jogot gyakorol a hatáskörébe utalt ügyekben, valamint a Szövetség képviseletében.
e) Feladatai ellátásának részletes szabályait a munkaköri leírás tartalmazza.
f)  A szövetségi iroda vezetője, aki a gazdasági vezető kivételével, gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetségi iroda dolgozói és a szövetség egyéb alkalmazottai felett.
(8) A Szövetség gazdasági vezetője:
a) Gondoskodik a Küldöttközgyűlés és az Intéző Bizottság reá vonatkozó határozatainak végrehajtásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
b) Ellátja az ügykörébe tartozó, munkaköri leírásában részletesen szabályozott feladatokat.
c) Az ügyvezető elnök akadályoztatása esetén gyakorolja az ügyvezető elnököt megillető kiadmányozási jogot.


V. FEJEZET


11. §
Szövetségi iroda
A Szövetség önkormányzati szerveinek működésével járó feladatokat a szövetségi iroda látja el. Feladata, a 2.§-ban meghatározott szövetségi célok operatív megvalósítása, az önkormányzati szervek határozatai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint:
-          a szövetségi élet szervezése, tagszervezetek tájékoztatása, sajtókapcsolatok,
-          belső igazgatás, adminisztratív feladatok, iratkezelés, leltározás, selejtezés,
-          statisztikák, jelentések, bevallások készítése,
-          számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
-          halgazdálkodási jog gyakorlása, halőrzés,
-          haltermelés, halgazdálkodás és értékesítés,
-          kapcsolattartás tag- és társ szervekkel, állami és egyéb szervezetekkel,
-          ingó és ingatlan vagyon kezelése.

VI. FEJEZET

12. §
A Szövetség képviselete
A Szövetség törvényes képviselője az elnök, az alelnök, annak az ügyvezető elnök, képviseleti joguk általános és önálló.

VII. FEJEZET


13. §
A Szövetség jogi személyisége, vagyona és gazdálkodása
(1) A Szövetség jogi személy, a Magyar Országos Horgász Szövetség tagja.
(2) A Szövetség vagyona: a tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlanok, ingóságok, halgazdálkodási jog, értékpapírok, készpénz és követelések.
(3) A Szövetség bevételei: tagdíjak, területi engedélyek ára, gazdálkodási tevékenységből származó bevételek, kamatok, továbbá a szövetség alapszabályszerű tevékenységéből származó bevételek, költségvetési és egyéb támogatások, pályázatok útján nyert bevételek, személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg, egyéb bevételek.
(4) A szövetség kiadásai: a haltermeléssel, halgazdálkodással kapcsolatos kiadások, a szövetség működési költségei.
(5) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.
(6) A Szövetség a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló jogszabály és éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(7) A Szövetség megszűnése esetén vagyona a Küldöttközgyűlés határozata alapján csak a tagegyesületek horgászcéljaira használható fel.

VIII. FEJEZET


14. §
A szövetség felügyelete
(1) A szövetség működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.
(2) A Szövetség jogszabályi feltételhez kötött vagy abban szabályozott tevékenysége felett a szakmai felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés általános szabályai szerint.

IX. FEJEZET

15. §
Záró rendelkezések
(1) Az alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba, de a Szövetség működését 1994. január l. napján kezdte meg.
(2) A Szövetség a MOHOSZ Csongrád Megyei Küldöttközgyűlés és Intéző Bizottság jogutódjaként alakult meg és működik.
(3) Ezt az alapszabályt a Szövetség 1993. június 13. napján  tartott küldöttközgyűlésén fogadták el, majd az 1996.  május 18-án, az 1997. december 12-én, a 2002. december 19-én, a 2014. december 19-én és a 2022. május 31. napján tartott Küldöttközgyűlésen módosították.

 

Szeged, 2022. május 31.                                                                                     

A Csongrád Megyei Bíróság a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségét Pk.60134/1993. számú határozatában 795. sorszám alatt nyilvántartásba vette.
Szeged, 1993. szeptember hó 15. napján


Dr.Bot Ödön sk.
megyei bíró

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

  
© 2017-2022 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége